ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΙ Ο ΈΜΠΟΡΟΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Stiker.bg είναι εμπορικό σήμα της Print Stop BG Ltd., εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας. 29, 2ος όροφος, γραφείο 5
Αριθμός ταυτότητας: 202884140, ΑΦΜ: BG202884140, τηλέφωνο επικοινωνίας 02 / 423 81 71 και e-mail: office@printstop.bg.

1а. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο ΕΜΠΟΡΟΣ παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες/πελάτες του μέσω του διαδικτυακού καταστήματος “Sticker BG”. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Παραγγελία”, ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί, αποδέχεται πλήρως και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Η ταυτοποίηση του χρήστη/πελάτη με σκοπό την αναπαραγωγή της δήλωσης αποδοχής των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και της παραγγελίας που έχει γίνει, πραγματοποιείται μέσω των αρχείων καταγραφής που αποθηκεύονται στον διακομιστή της stiker.bg, της αποθήκευσης της διεύθυνσης IP του χρήστη/πελάτη, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας.

3. Τα προϊόντα που διατίθενται στην ιστοσελίδα “stiker.bg” δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μάλλον έναν επιδεικτικό ηλεκτρονικό κατάλογο που περιγράφει τη σειρά προϊόντων του εμπόρου.

4. Αφού κάνουν κλικ στο κουμπί “Παραγγελία”, οι χρήστες συμφωνούν να αγοράσουν τα προϊόντα που βρίσκονται στο “Καλάθι”. Η ενέργεια αυτή είναι νομικά δεσμευτική. Ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση της παραγγελίας και με την παραλαβή αυτής της επιβεβαίωσης η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα. Με την αποστολή της παραγγελίας ή την επιβεβαίωση, η παραγγελία αποστέλλεται στον Πελάτη. Συμβόλαιο.

5. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση μιας επιβεβαιωμένης παραγγελίας σε περίπτωση που τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα αγαθά δεν υπάρχουν σε απόθεμα, ο ΕΜΠΟΡΟΣ ενημερώνει τον χρήστη/πελάτη εντός της εργάσιμης εβδομάδας για την έλλειψη αποθέματος αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Σε περίπτωση που γίνει μεταφορά στον λογαριασμό του Εμπόρου, ο Πελάτης θα έχει την επιλογή επιστροφής χρημάτων, ακύρωσης ή αντικατάστασης της παραγγελίας.

6. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η βουλγαρική και οι πληρωμές θα γίνονται σε βουλγαρικά λέβα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

II. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

7. Ο χρήστης/πελάτης φέρει τον πλήρη κίνδυνο καταστροφής/απώλειας των αγαθών κατά την παράδοση. Μόλις τα εμπορεύματα παραδοθούν στον ταχυμεταφορέα, ο ΕΜΠΟΡΟΣ απαλλάσσεται από τον κίνδυνο, ο οποίος μεταβιβάζεται στον καταναλωτή/πελάτη. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται στον ταχυμεταφορέα ή σε άλλο προμηθευτή.

8. Αμέσως μετά την παράδοση, τα αγαθά πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά από τον χρήστη/πελάτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Οποιαδήποτε βλάβη, χτύπημα ή άλλη ζημιά πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον ΕΜΠΟΡΟ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τη μεταφορά των αγαθών έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημία, ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για την εγγύηση των εν λόγω αγαθών. Όταν ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει προσδιορίσει εγγράφως συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα παράδοσης, η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική. Σε περίπτωση ανακριβούς ή λανθασμένης διεύθυνσης, προσώπου επικοινωνίας ή/και αριθμού τηλεφώνου κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση εκτέλεσης της παραγγελίας.

8а. Κατά την παράδοση των αγαθών, ο χρήστης/πελάτης ή τρίτος υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα. Τρίτος είναι όποιος δεν είναι ο κάτοχος της αίτησης, αλλά δέχεται την παράδοση των αγαθών και βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης.
Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής των αγαθών, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, η άρνηση θεωρείται αδικαιολόγητη και ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το κόστος παράδοσης και επιστροφής των αγαθών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση που έχει υποδειχθεί ή δεν παρασχεθεί πρόσβαση και δεν παρασχεθούν οι προϋποθέσεις για την παράδοση των αγαθών εντός της προθεσμίας αυτής, ο ΕΜΠΟΡΟΣ απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά που ζητήθηκαν για αγορά.

8б. Όταν τα αγαθά που παραδόθηκαν δεν συμμορφώνονται σαφώς με τα αγαθά που παρήγγειλε για αγορά ο Πελάτης και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με απλή επιθεώρηση,
Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση των αγαθών που του παραδόθηκαν με αγαθά που αντιστοιχούν στο αίτημά του για αγορά εντός 24 ωρών από την παραλαβή τους.

III. ΑΡΝΗΣΗ/ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση και η επιστροφή από τον πελάτη μιας παραγγελίας που έγινε και επιβεβαιώθηκε τηλεφωνικά μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

9. Το αυτοκόλλητο είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγέλθηκε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον έμπορο τηλεφωνικά 0887 856 484 ή εγγράφως στο e-mail: office@stiker.bg και μετά από έλεγχο και επιβεβαίωση από τον έμπορο, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του αποσταλεί ένα νέο αυτοκόλλητο που να πληροί τις παραμέτρους που έχουν οριστεί στην παραγγελία, με έξοδα του εμπόρου, ή να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε εντός επτά ημερών από την επιβεβαίωση του εμπόρου.

10. Το μέγεθος του αυτοκόλλητου δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος που είχε καθοριστεί προηγουμένως στην παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον έμπορο τηλεφωνικά 0887 856 484 ή γραπτώς στο e-mail: office@stiker.bg και μετά την επαλήθευση και επιβεβαίωση από τον έμπορο, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του αποσταλεί ένα νέο αυτοκόλλητο που να πληροί τις παραμέτρους που ορίζονται στην παραγγελία, με έξοδα του εμπόρου, ή να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε εντός επτά ημερών από την επιβεβαίωση του εμπόρου.

11. Η συσκευασία μεταφοράς είναι κατεστραμμένη και το αυτοκόλλητο είναι τσαλακωμένο ή γρατζουνισμένο και ακατάλληλο για χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει μια αναφορά σχετικά με την κατεστραμμένη ακεραιότητα της αποστολής σύμφωνα με το υπόδειγμα της εταιρείας ταχυμεταφορών που του παραδίδει το αυτοκόλλητο και να υποβάλει αίτηση στον έμπορο καλώντας στο 0887 856 484 ή εγγράφως στο e-mail: office@stiker.bg για να λάβει ένα νέο αυτοκόλλητο ή την επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.

12. Ο πελάτης άλλαξε γνώμη μεταξύ της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και της παραλαβής και δεν επιθυμεί να παραλάβει το αυτοκόλλητο. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης οφείλει πρόστιμο στον έμπορο ύψους 60% της αξίας της παραγγελίας και αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς της εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε τη μεταφορά και για την παράδοση και επιστροφή του δέματος στη διεύθυνση του εμπόρου.  Το υπόλοιπο ποσό του 40% επιστρέφεται στον πελάτη από τον έμπορο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστρεφόμενης αποστολής. Το αυτοκόλλητο πρέπει να επιστραφεί στον έμπορο με άθικτη την ακεραιότητα της αρχικής συσκευασίας του εμπόρου.

IV. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΕΜΠΟΡΟΣ προσφέρει έγγραφο εγγύησης στους πελάτες του για ένα αγορασμένο προϊόν, εάν το έγγραφο αυτό παρέχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το έγγραφο περιγράφει: τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών των αγοραζόμενων αγαθών τους όρους εγγύησης των αντίστοιχων κέντρων εξυπηρέτησης ή των κατασκευαστών την περίοδο εγγύησης των αγαθών που αγοράζει ο χρήστης/πελάτης.

V. ΤΙΜΕΣ

13. Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν τη συσκευασία και τη μεταφορά στον χρήστη/πελάτη. Σε περίπτωση που τα αγαθά αποστέλλονται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ο χρήστης/πελάτης πρέπει να καταβάλει όλα τα τελωνειακά και άλλα τέλη που σχετίζονται με την εξαγωγή.

VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ

14. Ο χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και /μετά την εγγραφή του/ να παραγγείλει τα διαφημιζόμενα προϊόντα στο διαδικτυακό κατάστημα “Sticker BG” Ltd.

15. Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας του.

16. Ο χρήστης/πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από τον ίδιο ή από τρίτους με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω της χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και όποτε υπάρχει κίνδυνος τέτοιας χρήσης.

17. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα της παραγγελίας του σύμφωνα με τον τρόπο που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα “stiker.bg”.

18.  Κάθε χρήστης, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτης του ΕΜΠΟΡΟΥ, υποχρεούται κατά τη χρήση των υπηρεσιών:
– να μην παραβιάζει και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και τις αναγνωρισμένες διεθνείς πράξεις,
– να μην βλάπτουν τη φήμη άλλου και να μην καλούν σε βίαιη αλλαγή της συνταγματικά καθιερωμένης τάξης, σε διάπραξη εγκλήματος, σε βία κατά του προσώπου ή σε υποκίνηση φυλετικού, εθνικού, εθνοτικού ή θρησκευτικού μίσους,
– να μην παραβιάζουν τα περιουσιακά ή μη περιουσιακά, απόλυτα ή σχετικά δικαιώματα και συμφέροντα άλλων, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ,
– να συμμορφώνεστε με τη βουλγαρική νομοθεσία, τους ισχύοντες αλλοδαπούς νόμους, τους κανόνες της ηθικής και των καλών τρόπων συμπεριφοράς και τη δεοντολογία του Διαδικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η “Sticker BG” Ltd,
– να ειδοποιεί αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ για κάθε παράβαση που διαπράττεται ή διαπιστώνεται κατά τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
– να μην φορτώνετε, στέλνετε, μεταδίδετε, διανέμετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο ή να μην κάνετε διαθέσιμα σε τρίτους οποιοδήποτε λογισμικό, προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, εφαρμογές ή άλλο υλικό που περιέχει ιούς υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου (“δούρειοι ίπποι”), κώδικες υπολογιστών ή υλικά που προορίζονται να διακόψουν, να παρεμποδίσουν, να διαταράξουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία του υλικού ή του λογισμικού υπολογιστών ή των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή που προορίζονται να επιτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη εισβολή ή πρόσβαση σε ξένες ιστοσελίδες.
– δεν διαπράττουν κακόβουλες πράξεις,
– να αποζημιώσει τον ΕΜΠΟΡΟ και κάθε τρίτο για όλες τις ζημίες και τα διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων και αμοιβών δικηγόρων που προκύπτουν από αξιώσεις που εγείρονται από ή/και αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε τρίτους σε σχέση με τις Ιστοσελίδες, υπερ-συνδέσμους, υλικά ή πληροφορίες που ο Χρήστης έχει χρησιμοποιήσει, φιλοξενήσει, αποστείλει, διανείμει, διαθέσει σε τρίτους ή διαθέσει μέσω της Sticker BG Ltd. κατά παράβαση του νόμου, των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, των καλών ηθών ή της δεοντολογίας του Διαδικτύου,

18а.  Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει ακριβή και έγκυρο αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να καταβάλει την τιμή των αγαθών, να καταβάλει το κόστος παράδοσης όταν αυτό δεν είναι δωρεάν και να παράσχει πρόσβαση και δυνατότητα παραλαβής των αγαθών. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά ότι η παράδοση είναι δωρεάν , η παράδοση θεωρείται ως αντιπαροχή.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

19. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν έχει καμία υποχρέωση και καμία αντικειμενική δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

20. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αποθηκεύει υλικό και πληροφορίες που βρίσκονται στον διακομιστή της “Sticker BG” Ltd.

21. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς τον Χρήστη/Πελάτη, όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και κατά την κρίση του ΕΜΠΟΡΟΥ να τερματίσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για τυχόν ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τον τερματισμό, την αναστολή, την τροποποίηση ή τον περιορισμό των υπηρεσιών, τη διαγραφή, την τροποποίηση, την απώλεια, την αναξιοπιστία, την ανακρίβεια ή την έλλειψη πληρότητας οποιωνδήποτε μηνυμάτων, υλικών ή πληροφοριών που μεταδίδονται, χρησιμοποιούνται, καταγράφονται ή διατίθενται μέσω της Sticker BG Ltd.

21а. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ, μετά την παραλαβή της πληρωμής, μεταβιβάζει στον χρήστη/πελάτη την κυριότητα των αγαθών που ζητάει να αγοράσει ο χρήστης/πελάτης, παραδίδει εγκαίρως τα αγαθά που ζητάει να αγοράσει, επιθεωρεί κάθε είδος για την οδική του καταλληλότητα πριν από την αποστολή (εάν είναι δυνατόν χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα της συσκευασίας).

22. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται στο λογισμικό, το υλικό ή τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που προκύπτει από υλικά ή πόρους που αναζητούνται, φορτώνονται ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συμβουλές, οι διαβουλεύσεις ή η βοήθεια που παρέχονται από τους επαγγελματίες και τους υπαλλήλους του ΕΜΠΟΡΟΥ σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες δεν συνεπάγονται καμία ευθύνη ή υποχρέωση εκ μέρους του ΕΜΠΟΡΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή σχετικά με τα αγαθά.

23. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες/πελάτες του, είτε είναι εγγεγραμμένοι είτε όχι.

24. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΜΠΟΡΟ, εκτός από την περίπτωση ρητής διαφωνίας του Χρήστη που αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου office@stiker.bg. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Όλοι οι σκοποί για τους οποίους ο ΕΜΠΟΡΟΣ θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες θα είναι σύμφωνοι με τη βουλγαρική νομοθεσία, τις ισχύουσες διεθνείς πράξεις και τα χρηστά ήθη.

25. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης σε περίπτωση περιστάσεων τις οποίες ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν προέβλεψε και δεν ήταν υποχρεωμένος να προβλέψει – μεταξύ άλλων σε περίπτωση τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο παγκόσμιο δίκτυο του Διαδικτύου και στην παροχή υπηρεσιών πέραν του ελέγχου του ΕΜΠΟΡΟΥ.

26. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά cookies στους υπολογιστές των χρηστών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στον σκληρό δίσκο του χρήστη και επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη, την ταυτοποίησή του και την παρακολούθηση των ενεργειών του, των ιστότοπων που επισκέπτεται, των υπερσυνδέσμων που χρησιμοποιεί, των πληροφοριών που χρησιμοποιεί και αποθηκεύει κ.λπ.

VIII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

27. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ εγγυάται στους χρήστες/πελάτες του την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται. Τα τελευταία δεν θα χρησιμοποιούνται, δεν θα παρέχονται και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των περιπτώσεων και υπό τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη που του γνωστοποιούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας για την υποβολή αίτησης αγοράς, ενώ η υποχρέωση αυτή αίρεται σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει παράσχει ψευδή στοιχεία. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο ΕΜΠΟΡΟΣ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στη σύμβαση. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα θα είναι σύμφωνος με τη βουλγαρική νομοθεσία, τις ισχύουσες διεθνείς πράξεις, τη δεοντολογία του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και τα χρηστά ήθη.

27а. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε τρίτους – κυβερνητικές αρχές, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες και άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει λάβει τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη, οι πληροφορίες έχουν ζητηθεί από κυβερνητικές αρχές ή αξιωματούχους που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές βάσει του νόμου.

IX. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

28. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΕΜΠΟΡΟ , ο οποίος έχει επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και με βάση τις αλλαγές στη νομοθεσία. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον ΧΡΗΣΤΗ για τις αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δημοσιεύοντας ανακοίνωση των τροποποιήσεων σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό του και παρέχοντας επαρκή χρόνο για να εξοικειωθεί με αυτές. Εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει ότι απορρίπτει τις αλλαγές, θεωρείται ότι δεσμεύεται από αυτές. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δηλώσει εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας ότι δεν συμφωνεί με τις αλλαγές, ο ΕΜΠΟΡΟΣ έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως την παροχή υπηρεσιών προς τον Χρήστη.

X. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

29. Ο όρος “Χρήστης/Πελάτης” σημαίνει οποιονδήποτε έχει φορτώσει την ιστοσελίδα της Sticker BG Ltd στον υπολογιστή του.

30. “Παραγγελία” σημαίνει τα επιλεγμένα αγαθά και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τρόπο παράδοσης και πληρωμής των αγαθών από τον πελάτη/χρήστη.

31. Το ηλεκτρονικό κατάστημα “Sticker BG” Ltd. είναι ιδιοκτησία του ΕΜΠΟΡΟΥ.

32. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών επιλύονται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που απορρέουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία, την ακυρότητα, την εκτέλεση ή τη λύση της σύμβασης, καθώς και των διαφορών σχετικά με την κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της σε νέες περιστάσεις, επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο εγγραφής του ΕΜΠΟΡΟΥ, σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο.